Perry i VAS

 • Badanie miało na celu stwierdzenie, czy turnus rehabilitacyjny miał wpływ na jakość chodu pacjentów oraz ich poziom dolegliwości bólowych. Narzędziami, które posłużyły do oceny wymienionych wyżej parametrów były Wizualna Skala Oceny Chodu Jaqueline Perry oraz analogowa wizualna skala oceny bólu (VAS, ang. Visual Analog Scale).
 • Badaniu poddane zostały poszczególne fazy chodu, tzn.
 • Initial Contact
 • Loading Responce
 • Mid-Stance
 • Terminal Stance
 • Pre-Swing
 • Initial Swing
 • Mid-Swing
 • Terminal Swing
 • Pobrana próbka losowa zawierała dwie grupy: badaną, która uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym oraz kontrolną, które nie brała udziału w zajęciach rehabilitacyjnych.
pngfuel.com

 • 19 stycznia 2017