Analizy do prac magisterskich

oraz licencjackich i inżynierskich


TWOJE KORZYŚCI

W ramach podstawowej wersji analizy danych statycznych, jaką najczęściej wybierają osoby piszące prace badawcze, otrzymujesz:

  • analizę ze względu na maksymalnie 5 zmiennych niezależnych (zwykle są to dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.)
  • opracowanie do 30 zmiennych zależnych (pytań ankietowych); na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
  • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 150 jednostek
  • pełen opis do 5 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
  • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.

USŁUGI DODATKOWE

 

Każda analiza jest inna. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego oprócz wymienionych wcześniej usług w ramach podstawowej analizy zapewniamy wykonanie niemal każdego rodzaju obliczeń i modeli statystycznych. Są to między innymi:

  • estymacja punktowa i przedziałowa wybranych parametrów
  • analiza korelacji i regresji
  • analiza logitowa i probitowa
  • analiza przeżycia
  • ANOVA/MANOVA
  • analiza szeregów czasowych
  • dopasowanie rozkładu
  • analiza rzetelności

CIEKAWE PROJEKTY

Zrealizowaliśmy już wiele projektów, wśród których znalazły się między innymi analizy dotyczące:

  • poziomu odczuwania bólu pourazowego mierzonego za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS)
  • porównania metody wszczepiania pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) oraz pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB)
  • wpływu fizjoterapii na funkcje stawu biodrowego po złamaniu szyjki kości udowej leczonych z zespoleniem i po wszczepieniu endoprotezy (z wykorzystaniem m.in. testu Patricka Fabre)
  • wpływu sposobu odżywania na skład ciała człowieka